Eurovision a.s. elinger
Site of EurovisionSite of EurovisionSite of Eurovision
Eurovision Engineering
Eurovision SK, s.r.o.
Kopčianská 10, 851 01 Bratislava
bratislava@eurovision.sk

AKTUALITY

Horizont 2020 je finančným nástrojom EÚ, ktorý je zameraný na výskum a inovácie v rokoch 2014-2020 s celkovým rozpočtom cca 80 mld. EUR.

Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný  mechanizmus

 

Prioritná os 2 - Energetika

Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Cieľom poskytnutia pomoci je dosiahnutie úspory energie a efektívne využívanie energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich

Výzva Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Kód výzvy KaHR–31DM-1401
Prioritná os 3– Cestovný ruch
Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (CR)

Úvod

Spoločnosť Eurovision SK, s.r.o. je špecializovanou poradenskou spoločnosťou zaoberajúcou sa problematikou EÚ, a to predovšetkým v oblasti tvorby komplexných projektových žiadostí o nenávratný finančný príspevok a v tzv. technickej pomoci. Spoločnosť Eurovison SK, s.r.o. bola založená v roku 2008 ako dcérska spoločnosť firmy Eurovison, a.s. so sídlom v Brne. Eurovision, a.s. patrí na českom trhu k najväčším spoločnostiam v oblasti grantového a dotačného poradenstva a od zahájenia svojho pôsobenia získala pre svojich klientov z verejného a súkromného sektora viac ako 600 mil. EUR grantov a dotácií.

Eurovision, a.s. úspešne rozširuje svoje pôsobenie i za hranicami ČR a v súčasnosti pôsobí v Chorvátsku, Bosne a Hercegovinea na Slovensku.

Spoločnosť Eurovision, a.s. je od septembra 2004 držiteľom certifikátu manažmentu kvality ISO 9001:2000 vystaveného spoločnosťou Bureau Veritas Certification. Je taktiež držiteľom certifikátov poistenia profesijnej zodpovednosti do výšky 50 mil. Kč (cca 2,16 mil. EUR), poistenia zodpovednosti manažérov spoločnosti do výšky 20 mil. Kč (cca 860 tis. EUR) a do rovnakej výšky tiež poistenia zodpovednosti za škodu podnikateľa .

Služby spoločnosti Eurovision SK, s.r.o. sa neobmedzujú iba na grantové programy EÚ, ale ponúkame i grantové poradenstvo pri ostatných programoch - Finančný mechanizmus EHP/Nórsko, bilaterálne grantové programy, priame granty poskytované EK,  národné grantové programy a iné verejné zdroje.